Samen op weg naar een kansrijke toekomst

Algemeen

Medezeggeschapsraad

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan)
 • Initiatiefrecht, de raad kan zelf onderwerpen aandragen die ze met het bestuur wil bespreken
 • De instemmingsbevoegdheid
 • De adviesbevoegdheid

Het bestuur moet zorgen dat de MR zijn werk goed kan doen. Dat houdt in:

 • Zorgen dat de MR op tijd de nodige informatie krijgt
 • Zorgen dat de MR genoeg tijd krijgt om een standpunt te bepalen en eventueel de achterban te kunnen raadplegen
 • Zorgen dat stukken waarover één van de geledingen iets te zeggen heeft, altijd ter informatie naar de andere geleding(en) worden gezonden
 • MR faciliteren

Onze leden

De MR heeft leden. In het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding.

leden

 • Yvonne Rosielle - teamlid
 • Simone Verschuren - teamlid
 • Anita Ter Burg - teamlid
 • Wadia Benallouch - ouder
 • Mariska Tournoy - ouder
 • Sevim Kervanci - ouder
 • Ayse Demirci - ouder
 • Ozlem Ayverdi - ouder

adviseur

 • Carmen van Krevel - directeur 

Vergaderingen MR

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De MR moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de school op tijd weet dat de MR bijeenkomt en waarover de vergadering gaat. De MR kan de agenda bijvoorbeeld op het prikbord hangen of op de internetsite van de school plaatsen.