Medezeggenschapsraad - algemeen  

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen. De WMS geldt voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs, voor centrale diensten en voor regionale expertisecentra (REC's).

De taken van de MR
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

 • de besteding van het geld van de school
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • fuseren met een andere school
 • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
 • de begroting en besteding van de ouderbijdrage

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

De leden van de MR
De MR heeft leden. In het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. In het voortgezet onderwijs doen ook de leerlingen mee. Alle ouders en personeelsleden, en in het voortgezet onderwijs ook de leerlingen, mogen stemmen voor de MR: ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding en in het voortgezet onderwijs vormen de ouders samen met de leerlingen de ouder/leerlinggeleding.

De bevoegdheden van de MR
De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene zijn:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan)
 • Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken

De bijzondere bevoegdheden zijn:

 • De instemmingsbevoegdheid
 • De adviesbevoegdheid

Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, voor personeel, ouders en leerlingen afzonderlijk en voor ouders en leerlingen samen. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen

Verplichtingen van het bestuur
Het bestuur moet zorgen dat de MR zijn werk goed kan doen. Dat houdt in:

 • Zorgen dat de MR op tijd de nodige informatie krijgt
 • Zorgen dat de MR genoeg tijd krijgt om een standpunt te bepalen en eventueel de achterban te kunnen raadplegen
 • Zorgen dat stukken waarover één van de geledingen iets te zeggen heeft, altijd ter informatie naar de andere geleding(en) worden gezonden
 • MR faciliteren

Verschil instemming en advies
Instemmingsbevoegdheid houdt in dat de MR (of de geleding als die afzonderlijk instemmingbevoegdheid over een bepaald onderwerp heeft) het recht heeft een voorgenomen besluit van het bestuur goed of af te keuren. De MR kan instemming betuigen of onthouden. Het bestuur mag in dergelijke gevallen een voorgenomen besluit pas uitvoeren als de MR, of de geleding waar het om gaat, ermee instemt. Als de instemming wordt onthouden dient het bestuur het besluit aan te passen.

Adviesbevoegdheid (die altijd voor de gehele MR geldt) betekent dat de MR het bestuur over een voorgenomen besluit mag adviseren. Het grote verschil met de instemmingbevoegdheid is dat het bestuur een negatief advies van de MR naast zich neer mag leggen en door mag gaan met het uitvoeren van het voorgenomen besluit. Het bestuur moet daar in principe wel goede argumenten voor hebben.

Als bestuur en MR het niet met elkaar eens worden, hebben beide het recht om de kwestie voor te leggen aan de geschillencommissie. Bij een instemminggeschil meldt het bestuur het geschil aan, bij een adviesgeschil de MR.

Vergaderingen MR
De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De MR moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de school op tijd weet dat de MR bijeenkomt en waarover de vergadering gaat. De MR kan de agenda bijvoorbeeld op het prikbord hangen of op de internetsite van de school plaatsen.